Opetustoiminta

Kajaani Dance - Tanssiteatterin Kannatusyhdistys r.y. on taiteen perusopetuksen oppilaitos. Kajaani Dancen tavoitteena on tarjota kaikenikäisille tanssin harrastajille tasolta toiselle etenevää korkealaatuista tanssinopetusta Kajaanissa ja lähikunnissa. Oppilaalla on mahdollisuus valita monipuolisesta tanssilajien tarjonnasta itselleen sopivat lajit ja harjoitella päämäärätietoisesti omien kiinnostusten kohteiden suuntaisesti. Opetus etenee tasolta toiselle, jolloin opintoja on 1-2 kertaa viikossa, kohti laajempia valittavia opintokokonaisuuksia, jolloin opintoja on 1-4 kertaa viikossa. Erikoiskoulutusluokkien opintoja on 2-6 kertaa viikossa. Ne valmentavat oppilasta mahdollisiin tanssin jatko-opintoihin ammattioppilaitoksissa. Syys- ja kevätlukukauden päätteeksi Kajaani Dancen tanssikoulu järjestää tanssinäytöksiä, joihin oppilaat osallistuvat opettajan valmistamalla koreografialla. Esitykset järjestetään Kaukametsän salissa, jossa teknisen alan ammattilaiset sekä laaja tekninen valo- ja äänikalusto antaa mahdollisuuden toteuttaa visuaalisesti korkealaatuisia esityksiä. Tanssikoulu panostaa esitysten puvustukseen. Koululla on mittava pukuvarasto. Monipuolinen tanssilajien tarjonta ja laadukkaat tanssinäytökset mahdollistuvat koulutetun ja osaavan henkilökunnan avulla.

Kajaani Dance tunnetaan muutosvoimaisena, valtakunnallisesti laajasti verkostoituneena ja dialogisena toimijana. Tanssikoulun toimintaa kehitetään jatkuvasti seuraamalla uudistuvaa kulttuuriperinnettä ja vaalien yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Runsaan oppilasmäärän ansiosta tanssikoulu jäsentoiminta on tunnettua koko Kainuussa. Tanssikoulun toiminta on tärkeä osa Kainuun alueen kulttuuritoimintaa ja -vaikuttamista. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia esiintymisiin erilaisissa tapahtumissa.

 

ARVOT
Kajaani Dancen tanssikoulu perustaa pedagogiikkansa oppilaslähtöiseen ja ihmisläheiseen lähestymistapaan. Korostamme koulussamme kehon hyvinvointiin sekä itseilmaisuun tähtäävää toimintaa. Vastuullisuus toteutuu oppilaslähtöisen toiminnan pitkäjänteisenä suunnitteluna. Opetus tapahtuu vuorovaikutuksellisessa toimintakulttuurissa. Tavoitteena on, että oppilas omaksuu liikunnallisen elämäntavan ja tuntee sen ilon ja mielekkyyden sekä tanssin riemun liikkumisessaan.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi oppilaitos on tietoinen pedagogiikan kehityksestä sekä erilaisten muutosten vaikutuksesta tanssitekniikkaan, ilmaisuun ja laadukkaaseen opettamiseen.

Tanssikoulu pyrkii toiminnallaan kasvattamaan oppilaita yhteistyökykyisiksi, jotka arvostavat eri taidelajeja. Tähtäin on lapsen kokonaisvaltaisessa kasvussa. Tässä tehdään läheisesti yhteistyötä kodin ja itse oppilaan kanssa. Oppilaitoksen yleisilmapiiri on toistaan tukeva ja kannustava. Toista kunnioittava ja tasa-arvoinen kohtelu kehittää lapsen itsetuntoa. Kokemuksellinen oppiminen kehittää lapsen elinikäistä ymmärrystä taiteeseen.

 

OPPIMISKÄSITYS

Oppilas kehittää ja syventää omaa tanssi-ilmaisuaan taidollisen, elämyksellisen ja tutkivan oppimisen kautta. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppijoiden edistymisen. Opetuksen metodit ovat ajanmukaisia, oppilaslähtöisiä ja ne ottavat huomioon oppilaan kehitysvaiheet. Valmiudet keskittymiskykyyn, tavoitteellisuuteen ja päämäärätietoisuuteen harrastuksessa kehittyvät. Tätä edesauttavat opetuksen monipuolisuus - tutustuminen mm. erilaisiin tanssi- ja musiikkilajeihin, kehollisiin valmiuksiin, ryhmässä toimimiseen ja tilan hahmottamiseen. Opetusta ohjaa säännöllisyys ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuus. Tanssioppilaiden luovien ja taiteellisten ominaisuuksien kehittäminen edellyttää, että omaperäisyydelle ja yksilöllisyydelle annetaan tilaa. Kajaani Dance kannustaa oppilasta ilmaisutaitojen monipuoliseen kehittämiseen sekä itsenäiseen tiedon ja taidon jäsentämiseen. Näin oppilaan itsevarmuus ja oma identiteetti vahvistuu.

 

Kajaani Dancen tanssikoulu motivoi ja kannustaa oppilaita asettamaan itselleen omia tavoitteita tanssiopinnoissa. Tanssikoulu pyrkii etsimään ja löytämään oppilaalle parhaiten sopivia toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kajaani Dancen laaja tanssikulttuurinen vaikuttaminen Kainuun alueella on merkittävää: mm. Kajaani Tanssii -tapahtuman järjestäminen yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa, teatteri- ja tanssiprojektit Kaupunginteatterin ja Routa-ryhmän kanssa, esiintymiset ja workshopit erilaisten kaupunki- ja kuntatapahtumien kanssa sekä tanssin taiteen perusopetuksen ja tanssikasvatuksen näkyvyyden lisääminen yhteistyössä alueen ja valtakunnallisten taideoppilaitosten kanssa.

Yhteistyö eri tahojen kanssa tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia syventää opintoja erilaisten produktioiden, esitystoiminnan, luentojen ja harjoittelujaksojen kautta sekä vahvistaa oppilaan omaa pitkäjänteisyyttä, yhteistyö- ja aloitekykyä.

KAJAANI DANCEN JOHTOKUNTA
Kajaani Dancen kannatusyhdistyksen johtokunta on tanssikoulun ylin päättävä elin. Johtokunnan tehtäviin kuuluu johtaa tanssikoulun toimintaa ja laatia toimintasuunnitelma kuunnellen henkilökuntaa ja oppilaiden huoltajia. Toimintaa johtaa rehtori, joka toimii johtokunnan kokouksissa esittelijänä ja
sihteerinä. Opettajien viikkokokoukset vahvistavat opettajien ja organisaation yhteistyötä. Opettajat toimivat voimassa olevien työehtosopimusten mukaan ja heille pidetään vuosittain kehityskeskustelut. Huoltajille ja oppilaille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, sekä opintoihin liittyvästä arvioinnista laatimalla tiedotteita.