Kajaani Dancen säännöt 2023-2024

Kaikille tunneille ilmoittaudutaan etukäteen.

1.1 Uusi ja jatkava tanssioppilas ilmoittautuu Kajaani Dancen tanssitunneille Kajaanidance.eepos.fi-ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta 2023-2024 (syys- ja kevätlukukausi). Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessa oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sekä syys- että kevätlukukauden maksut.

1.2 Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty. Kesken lukukauden lopettaneiden lukukausimaksuja ei palauteta.

Uusilta oppilailta peritään 20 euron ilmoittautumismaksu, joka lähetetään oppilaalle sähköpostiin ilmoittautumisen jälkeen. Tanssikoulun entiset oppilaat eivät maksa maksua. 

Oppilas (uusi ja jatkava) on oikeutettu kokeilemaan ilmoittautumismaksulla tanssituntia kaksi kertaa, ja kokeilu on voimassa 10 vuorokautta ensimmäisestä tanssitunnista lähtien. Näiden kokeilukertojen jälkeen katsotaan lukuvuosi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu tulee maksettavaksi.

3.1 Mikäli ilmoittautunut UUSI tai JATKAVA oppilas ei kahden kokeilutunnin jälkeen halua jatkaa tunnilla, ilmoittautuminen tulee peruuttaa kirjallisesti 10 vuorokauden kuluessa oppilaan ensimmäisestä tanssitunnista osoitteeseen tanssin.peruutus@gmail.com. Tällä tavalla peruutetusta ilmoittautumisesta ei peritä varsinaista lukukausimaksua. Mikäli peruutusta ei tehdä ajoissa, oppilaspaikka katsotaan vastaanotetuksi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.

HUOM! Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia lopettamisesta.

3.2 Syyslukukausi 14.8. – 15.12.2023

Mikäli oppilas on keväällä/kesällä varannut oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle, mutta haluaakin peruuttaa varaamansa oppilaspaikan, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti tanssikoululle sähköpostilla opintosihteeri@kajaanidance.fi tai kirjeitse viimeistään 13.8., myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

3.3 Kevätlukukausi 2024

Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tanssitunneille tai tekee kevätkaudelle muutoksia valitsemiinsa tanssitunteihin, ilmoita asiasta kirjallisesti 7.12.2023 mennessä sähköpostiin tanssin.peruutus@gmail.com.

3.4 Mikäli asianmukaista ilmoitusta lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, eikä oppilas osallistu syys- tai kevätkauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

3.5 Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia lopettamisesta.

4.1 Lasku lukukausimaksusta lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiin tai kirjepostiin (+2 e) syyskaudella syyskuussa ja kevätkaudella helmikuussa. Laskujen eräpäivä on 14 vrk.

4.2 Kajaani Dancen tanssikoulun uusilta oppilailta peritään lukukausimaksun lisäksi 20 euron ilmoittautumismaksu eli ilmoittautumisen jälkeen maksettua 20 euron maksua ei palauteta. Maksu kattaa rekisteröinnistä aiheutuvat hallinnolliset kulut.

4.3 Perhealennus lukukausimaksusta on 15 e/oppilas, kun oppilaana on kaksi tai useampi samasta taloudesta.

4.4 Maksujärjestelyiden sopimisesta oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä toimistoon sähköpostitse kajaanidance@gmail.com. Viivästyneistä maksuista peritään lain sallimaa viivästyskorkoa ja maksumuistutuskorvaus.

4.5 Lukukausimaksu tulee maksaa, vaikka lopettaisikin kauden kesken. Palautamme rahat vain lääkärintodistusta vastaan.

4.6 Yli 14 vrk sairauspoissaolot oikeuttavat oppilasmaksun hyvitykseen silloin, kun sairautta koskeva lääkärintodistus on kohtuullisessa ajassa toimitettu opiston toimistoon. Sairaustodistuksesta tulee käydä ilmi, että sairaus estää liikunnan.

4.7 Myönnämme vuosittain taloudellisin perustein joitakin vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikkahakemukset toimitetaan tanssikoulun rehtorille kajaanidance@gmail.com. Liitteeksi toimitetaan riittävät dokumentit perheen taloudellisesta tilanteesta sekä vapaamuotoinen perustelu.

4.8 Maksuvälineinä käyvät pankkimaksun lisäksi monipuolisesti myös liikuntasetelit, -kortit ja mobiilimaksut: Smartum, ePassi, Edenred, Tyky-kuntosetelit ja Hyvinvointitarjottimen Harrastesetelit. Ilmoita em. maksutavasta osoitteeseen opintosihteeri@kajaanidance.fi.

4.9 Katselmus- ja kilpailumatkojen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti oppilas itse.

 

5.1 Oppilas on oikeutettu korvaamaan poissaolonsa kahden kuukauden ajan poissaolosta taitotasoansa vastaavilla tanssikoulun tunneilla. Etukäteen tiedossa olevan poissaolon voi korvata myös etukäteen.

5.2 Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voimme sopia maksumuutoksia. Sairauslomatodistus tulee toimittaa toimistoon.

5.3 Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle on kertynyt yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.

Opintovuoteen sisältyvät lomapäivät eivät oikeuta maksuhyvityksiin, vaan oppilas voi korvata nämä tunnit samoin säännöin kuin poissaolot. Luettelo tanssikoulun lomapäivistä julkaistaan www-sivuilla.

Oppilas sitoutuu pitämään oppilasrekisterin tiedot ajan tasalla ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi tanssikoulun toimistoon. Emme vastaa virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista. Mikäli laskun lähetystavaksi on valittu sähköposti, laskun maksaja sitoutuu tarkistamaan myös roskapostinsa alla mainittuina laskutusaikoina ja vastaa niistä kuluista, joita roskapostisuodattimeen jääneistä maksuista mahdollisesti aiheutuu.

Tanssikoulun oppilasrekisteriä pidetään yllä tietoturvaa koskevia säännöksiä noudattaen. Oikeus tietojen käsittelyyn perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016, 6 artikla).  Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja. Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin.

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot. Tietosisältöön kuuluvat myös oppilaan sosiaaliturvatunnus, syntymävuosi, oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot, opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot, oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset, vapaaoppilaspaikkapäätökset ja osallistujan ruoka-aineallergiat tapahtumien osalta.

8.1 Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään tanssikoulusta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtuva vahinko, viranomaisen määräys, kulkutauti ym.) ja este jatkuu 15 vrk tai yli, tanssikoululla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti.

8.2 Jos yllä mainittu este kestää enintään 14 vrk, oppilas voi korvata pitämättä jääneet tunnit tanssikoulun muilla tunneilla.

8.3 Yllä mainittuna esteenä ei pidetä opettajan sairastumisen vuoksi peruutettuja tunteja, jotka korvataan sijaisjärjestelyin tai järjestämällä opinnot muuna aikana. Jos korvaavia tunteja ei voida järjestää, ne hyvitetään oppilasmaksuissa.

9.1 Tunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä mainittuina aikoina ja ne sisältävät läsnäolotarkistuksen.

9.2 Kaikki oppilaat on vakuutettu tanssikoulun toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta. Tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta pääsyn tunnille. Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Oppilas saa tapaturmasuojan tanssitunnin ulkopuoliselle ajalle ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.

9.3 Pukuhuoneet on tarkoitettu vain oppilaille. Kajaani Dance ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

9.4 Tanssikoulun tilojen ovet avautuvat 15 minuuttia ennen päivän ensimmäistä tuntia. Oppilaiden tulee poistua tiloista 15 min kuluessa viimeisen tunnin loppumisesta.

9.5 Ryhmät toteutuvat mikäli oppilaita ilmoittautuu tunnille 10 tai enemmän. Mikäli ryhmää ei toteuteta, ilmoitetaan siitä viipymättä oppilaalle ja tarjotaan vaihtoehtoista tuntia.

9.6 Pyydettäessä oppilas saa veloituksetta todistuksen opinnoista. Toimitusaika on enintään 2 viikkoa.

Kajaani Dance kuvaa oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, matkat ja tuntityöskentely. Kajaani Dancella on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa. Valitse ilmoittautessasi kuvauskielto, jos et halua että kuvaasi tai lapsesi kuvaa käytetään tähän tarkoitukseen.

11.1 Tanssikoululla on oikeus tehdä lukukausimaksuihin muutoksia myös kauden aikana niin, että niistä ilmoitetaan vähintään neljä viikkoa ennen muutoksien voimaantuloa. Tällaiset muutokset oikeuttavat oppilaan päättämään opintonsa muutoksen tullessa voimaan.

11.2 Tanssikoulu pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin

Tanssikoulun toimintaan liittyvät mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti rehtorille, joka käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat ja ohjaa muut Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistyksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Tanssikoulutoimintamme taustalla on Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry. Kaikki tanssioppilaamme ovat jäseniämme. Yhdistyksen johtokunta tukee ja valvoo tanssikoulun toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä.

Muistathan lukea koulutussäännöt ja hinnat ennen ilmoittautumista. Ilmoittauduttuasi sitoudut noudattamaan tanssikoulun sääntöjä ja hinnoitteluperiaatteita.

Ilmoittautumalla hyväksyt Kajaani Dancen koulutussäännöt ja lukukausmaksuhinnaston.