Opetussuunnitelma

Kajaani Dancen tanssikoulu antaa tanssin taiteen perusopetusta yleisessä ja laajassa oppimäärässä. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Oppilas voi valita oppiaineet ja opintojen laajuuden.

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen turvallisessa ympäristössä. Kehu, kannustus ja rohkaisu ovat varhaisiän opetuksen kulmakiviä. Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.

Tanssin varhaisiän kasvatuksen Taaperotanssitunnit on suunnattu 1 – 3 -vuotiaille ja Lastentanssin opetus on suunnattu 3 – 6 -vuotiaille. Varhaisiän tanssikasvatus antaa luontevan polun tavoitteellisiin ja tasolta toiselle eteneviin tanssin taiteen perusopetuksen opintoihin.

Yleisen oppimäärän opinnot voi aloittaa 11 vuoden ikäisenä. Oppilas voi sisällyttää opintoihinsa valinnaisia opintokokonaisuuksia, joista kertyvät opetustunnit luetaan hyväksi yleisen oppimäärän mukaisiin yhteisiin opintoihin tai teemaopintoihin. Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

Lataa täältä Yleinen OPS

Tanssin laajan oppimäärän perusopintojen ensimmäiset vuodet alkavat 6-7 vuotiaana. Oppilaat osallistuvat opetukseen kerran viikossa, mutta halutessaan voi rinnalle ottaa toisen viikkotunnin. Perusopintojen suorittaminen kestää noin kahdeksan vuotta. Tämän jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen ja voi siirtyä syventäviin opintoihin. Syventävien opintojen kesto on noin kolme vuotta. Syventävien opintojen lopussa oppilas tekee lopputyön, joka on oppilaan oma soolo, duetto tai ryhmäkoreografia. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen, joka on samalla myös taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia.

Lataa täältä laaja OPS

Kajaani Dancen oppilaat esiintyvät säännöllisesti lukuvuoden aikana järjestettävissä tanssinäytöksissä, tilausesityksissä ja valtakunnallisissa katselmuksissa. Tanssiesitykset valmistuvat pääosin oppituntien puitteissa. Produktiotoimintaa toteutetaan yhteistyössä kainuulaisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin laajan ja yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetusta järjestettäessä otetaan kuitenkin huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitoon ja parantamiseen, ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen, olemassa olevien taitojen herättämiseen ja uusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona.

Aikuisryhmiin ei tarvita aiempia tanssin opintoja, mutta tasoja löytyy myös enemmän tanssia harrastaneille. Aikuisilla on myös mahdollisuus valita itse opintojensa laajuus.